Skip to main content

Regulamin usług firmy Dietetyka Maja Skibniewska świadczonych stacjonarnie oraz on-line za pośrednictwem strony internetowej www.majaskibniewska.pl:

Klient to osoba, która zakupiła usługi dostępne w sklepie internetowym oraz on-line zaakceptowała warunki regulaminu. Uznaje się, że klient w ten sposób zawarł umowę o świadczenie usług dietetycznych na zasadach określonych w Regulaminie.

Usługodawca/Dietetyk – firma Dietetyka Maja Skibniewska reprezentowana przez właściciela: Maja Skibniewska z siedzibą ul. Romualda Traugutta 10/1A, 05-250 RADZYMIN. NIP 1251717598, REGON 388606503 . Usługodawca nie prowadzi podmiotu leczniczego ani działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej, w szczególności nie udziela konsultacji i świadczeń zdrowotnych w rozumieniu tejże ustawy.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez firmę Dietetyka Maja Skibniewska na rzecz Klienta.

 

 1. Regulamin dotyczy konsultacji stacjonarnych oraz online, a także przygotowanych jadłospisów i/lub zaleceń żywieniowych.

 

 1. Każdy Klient to osoba korzystająca z usług dietetycznych firmy Dietetyka Maja Skibniewska. Klient dokonujący zakupu usługi zarówno stacjonarnie jak i on-line akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Jeżeli Klient nie zgadza się z którymś z podpunktów podczas współpracy z dietetykiem wymagane jest wcześniejsze poinformowanie oraz złożenie pisemnego oświadczenia.

 

 1. Osoba poniżej 18 roku życia może korzystać z usług po przedstawieniu pisemnej zgody Rodzica lub Opiekuna.

 

 1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w zgodzie z obowiązującym prawem Polskim i Europejskim, w szczególności z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Dane przechowywane na komputerze są szyfrowane.

 

 1. Klient osobiście udziela Dietetykowi wszelkich niezbędnych informacji celem sporządzenia wywiadu żywieniowo-zdrowotnego, który jest niezbędny do ułożenia przez Dietetyka prawidłowej diety i ustalenia odpowiednich zaleceń dietetyczno-zdrowotnych. Forma odbycia konsultacji nie wpływa na sposób postępowania z Klientem.

 

 1. Klient ma prawo do zachowania poufności swoich danych personalnych.

 

 1. Klient w trakcie korzystania z usług Dietetyka zobowiązany jest podawać Dietetykowi wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo informować Dietetyka o ich zmianach.

 

 1. Konsultacje dietetyczne odbywają się w formie stacjonarnej oraz online za pomocą aplikacji Google Meet (albo innej, ustalonej między Dietetykiem a Klientem).

 

 1. Klient zobowiązuje się, że nie będzie samodzielnie dokonywać żadnych zmian w ułożonych przez Dietetyka jadłospisach lub zaleceniach żywieniowych. Klient ma obowiązek konsultowania z Dietetykiem chęci wprowadzenia zmian do zaleceń Dietetyka i ułożonych przez niego diet i/lub zaleceń żywieniowych.

 

 1. W przypadku udzielenia przez Klienta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia, a także nie poinformowania o zmianie stanu zdrowia, Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Klienta ułożonego jadłospisu/planu żywieniowego.

 

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klient przed rozpoczęciem diety powinien skonsultować możliwość jej stosowania z lekarzem.

 

 1. Gdy podczas wywiadu żywieniowo-medycznego Klient nie udzielił pełnej odpowiedzi na pytanie o gustach kulinarnych lub stanie zdrowia, może uzupełnić brakujące informacje PRZED rozpoczęciem układania Diety przez Dietetyka. Jeśli zorientuje się o tym później, wówczas Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności w planie żywieniowym.

 

 1. W razie uzasadnionej potrzeby komunikacji Klient kontaktuje się z Dietetykiem za pomocą poczty e-mail pod adresem kontakt@majaskibniewska.pl lub telefonu +48 510 313 684

 

 1. Klient wyraża zgodę na terapię dietetyczną i zobowiązuje się stosować się do ułożonych przez Dietetyka zaleceń żywieniowych i/lub jadłospisu.

Materiał udostępniany przez Dietetyka, w tym indywidualnie sporządzone plany żywieniowe, wygląd oraz treści materiałów opracowanych przez Dietetyka stanowią jego własność i są objęte ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Klient może korzystać z materiałów udostępnionych w ramach Usługi wyłącznie na użytek własny bezpośrednio związany z realizacją usługi dietetycznej.

16. Klient nie jest upoważniony do kopiowania i rozpowszechniania uzyskanych materiałów bez wyraźnej zgody Usługodawcy

 

 1. Klient korzystający z usług online jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za umówioną konsultacje najpóźniej 24 – godziny PRZED JEJ ROZPOCZĘCIEM. Opłaty należy dokonać za pomocą przelewu na numer konta podany przez Dietetyka lub za pomocą płatności elektronicznych na stronie internetowej. Brak płatności w określonym wyżej terminie skutkuje koniecznością umówienia nowego terminu konsultacji.

 

 1. Po spełnieniu powyższych obowiązków przez Klienta, Dietetyk zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety lub planu żywieniowgo w terminie DO 5 DNI ROBOCZYCH od pierwszej konsultacji.

 

 1. Diety, wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania, wysyłane są na adres mailowy podany przez Klienta.

 

 1. Porady i usługi wykonywane są z opłatami zgodnie z cennikiem na stronie www.majaskibniewska.pl

 

 1. W przypadku konieczności odwołania ustalonego spotkania przez Klienta istnieje możliwość przełożenia go na inny termin, o ile jest miejsce w grafiku. POD WARUNKIEM ZACHOWANIA MINIMUM 24-GODZINNEGO WYPRZEDZENIA ODWOŁANIA WIZYTY W DNI ROBOCZE (nie uwzględnia to soboty oraz niedzieli). Jeśli warunek nie zostanie spełniony, spotkanie przepada bez możliwości zwrotu dokonanej opłaty. 

 

 1. W wyjątkowych sytuacjach spotkanie również może zostać odwołane przez Dietetyka zgodnie z wcześniejszym warunkiem, czyli  Z 24 – GODZINNYM WYPRZEDZENIEM – wówczas zostanie ustalony nowy jak najszybszy termin wizyty.

 

 1. Każdy jadłospis i/lub plan żywieniowy jest ustalana indywidualnie, a poprzedza ją szczegółowy wywiad żywieniowo-zdrowotny na pierwszym spotkaniu oraz analiza. Zabiegi te mają na celu poznanie preferencji, stylu życia i stanu zdrowia Klienta.

 

 1. W przypadku, gdy Klient po otrzymaniu diety zgłasza chęć zmiany poszczególnych potraw, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się modyfikację DO 3 POTRAW W JADŁOSPISIE.

 

 1. Każda większa modyfikacja będzie skutkować zapłatą za usługę jak za nowy jadłospis. Wszystkie nieodpłatne poprawki w jadłospisach będą wykonywane w terminie do 14 dni od potwierdzenia odebrania maila lub informacji przekazanych na wizycie

 

 1. Konsultacje z Dietetykiem mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.

 

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że przygotowana dla niego dieta jest opracowywana z dbałością o jego zdrowie, według indywidualnej interpretacji stanu zdrowia, wyników badań, wskazaniach medycznych, a także oparta jest na badaniach naukowych, profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu Dietetyka.

 

 1. Usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Klienta, z uwagi na złożoność ciała ludzkiego i czynników środowiskowych mających wpływ na efekt porad dietetycznych. Dietetyk nie bierze zatem odpowiedzialności za brak oczekiwanych skutków lub za negatywne skutki stosowania diety. Ponadto wizyty oparte są na przeświadczeniu, że Klient nie zataił jakichkolwiek informacji, a w wywiadzie żywieniowo-zdrowotnym oświadczył wyłącznie prawdę.

 

 1. Dietetyk może odmówić Klientowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku, gdy: 

 

 • zachowanie Klienta świadczy o tym, że jest on niepoczytalny, wykazuje zachowanie obraźliwe i naruszające dobra osobiste Dietetyka i/lub jest pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww.,

 

 • udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi mogłoby narażać zdrowie lub życie Klienta,

 

 • udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi przewyższa umiejętności lub wiedzę Dietetyka.

 

Każda usługa, konsultacja i wszystkie informacje z nimi związane są przygotowywane indywidualnie dla konkretnego Klienta i stanowią własność intelektualną formy Dietetyka Maja Skibniewska – podlegają stosownej ochronie. Zabronione jest rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, udostępnianie publiczne lub indywidualne bez pisemnej zgody Dietetyka. W razie niestosowania się do powyższego zakazu, na Kliencie będzie ciążyć odpowiedzialność karna oraz majątkowa. Klient ma prawo do pobierania, drukowania i przetwarzania Materiałów na własny użytek, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich Dietetyka.

31. Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

dokonując rezerwacji Terminu wyraża zgodę na jej świadczenie przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od Umowy. W związku z tym Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, a co za tym idzie oświadcza, iż wie, że zgoda taka powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy po wykonaniu Konsultacji Żywieniowej lub upływie Terminu [brak przystąpienia do Konsultacji Żywieniowej]. W związku z tym Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 pkt 1) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., nr 827).

Klient dokonując zakupu Indywidualnego Jadłospisu – treści cyfrowej – wyraża zgodę na jej świadczenie przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od Umowy. W związku z tym Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, a co za tym idzie oświadcza, iż wie, że zgoda taka powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy po pobraniu Jadłospisu. W związku z tym Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 pkt 13) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., nr 827).

Odstąpienie od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem jest Indywidualny Jadłospis przygotowany w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb żywieniowych i zdrowotnych konsumenta (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta). Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie produktu cyfrowego, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

………………………………………………

Podpis Klienta